Get Adobe Flash player

stvpasig.org

HOLY WEEK REFLECTIONS

thanks to catholic update

 

PALM SUNDAY OF THE LORD’S PASSION: (A) Mt 26:14—27:66; (B) Mk 14:1—15:47; (C) Lk 22:14—23:56

In Mark’s Passion account, a woman anoints Jesus with expensive oil and perfume. Jesus praises her loving, extravagant deed. Perform a loving deed today. Be extravagant.

 

HOLY WEEK, MONDAY: Is 42:1–7; Jn 12:1–11

Hear God call you “my chosen one with whom I am pleased” or say, “I love you and am so proud of you!” Let these words motivate you to love others today.

 

HOLY WEEK, TUESDAY: Is 49:1–6; Jn 13:21–33, 36–38

Jesus’ friends deserted him in his darkest hour. Pray for courage to remain loyal to Jesus and his teachings. Then thank God for your loyal friends.

 

HOLY WEEK, WEDNESDAY: Is 50:4–9a; Mt 26:14–25

When we hear of some terrible crime, we must not say, “I could never do such a thing.” The truth is that we’re all capable of doing great evil. Such knowledge is frightening, humbling. May it keep you close to Jesus.

 

HOLY THURSDAY (evening): Ex 12:1–8, 11–14; 1 Cor 11:23–26; Jn 13:1–15

At the Last Supper, Jesus took a towel and wrapped it around his waist—a makeshift apron. Loving can get messy. Put on a real or spiritual apron and serve someone today.

 

GOOD FRIDAY: Is 52:13—53:12; Heb 4:14–16; 5:7–9; Jn 18:1—19:42

Instead of Jesus’ sufferings, focus on the love underlying his suffering. Jesus died for love of you and me. Let’s embrace his way of loving, knowing it often involves a cross.

 

HOLY SATURDAY, EASTER VIGIL: (A) Mt 28:1–10; (B) Mk 16:1–7; (C) Lk 24:1–12

Today is a quiet day in preparation for the evening vigil. That’s when we celebrate Jesus’ resurrection with candlelight, Scripture readings, songs, bells, lilies, and incense. Seek quiet moments. Then celebrate! Happy Easter!

IMNO NI STO. TOMAS

- Saint Thomas of Villanov:

Announcements

FOR REFLECTIONS AND PRAYER,

YOU ARE WELCOME TO VISIT

FR. RAMIL’S BLOG  AT

                                   www.ourparishpriest.

                                       blogspot.com

 

FIRST FRIDAY HOLY HOUR AT DEVOTION

 

SA APRIL 4, 2014 AY FIRST FRIDAY. 

 

DUMALO TAYO SA MISA,

 

HOLY HOUR AT PARISH RECOLLECTION

SIMULA 6 PM,

 

KUNG SAAN MARIRINIG NATIN ANG MENSAHE

 

NG SACRED HEART PARA SA ATIN SA BUWANG ITO.

 

MAYROON DING PAGPAPAHID NG LANGIS SA

 

KARANGALAN NI STO TOMAS.

 

MAGKITA-KITA PO TAYO!

 

 

PAANYAYA PARA SA MGA KABATAAN

kabataan,

MAGING malapit sa diyos at DAGDAGAN ANG KAIBIGAN AT BARKADA! 

dumalo sa parish youth ministry,

ang kilusan ng mga kabataan ng ating parokya. 

magkita-kita tayo sa parish hall tuwing sabado

simula alas-7 ng gabi

para sa kwentuhan, pagdarasal,

pakikipag-kaibigan sa diyos at sa isat-isa. 

ISAMA ANG LAHAT NG mga TROPA!

 IBA ANG SAYA KASAMA SI KRISTO!!! 

PAANYAYA PARA SA LOVE OFFERING SA PANGINOON

ANG MGA LOVE-OFFERING ENVELOPES NA IPINAMIMIGAY SA ATIN SA HARAP O PINTO NG SIMBAHAN AY MALAKING TULONG NINYO PARA SA MGA GAWAIN NG ATING SIMBAHAN.  UGALIIN NATIN NA SUPORTAHAN AT TULUNGAN ANG ATING PAROKYA.  BAGAMAT ITO AY HINDI SAPILITAN, SANA’Y MAUNAWAAN NATIN NA ANG ATING SIMBAHAN AY PANANAGUTAN NATIN NA ITAGUYOD SA KANYANG MGA PROYEKTO, MAINTENANCE AT MGA PLANO PARA SA IKADARAKILA NG DIYOS.  MAAARING IBALIK SA OPISINA O KAYA’Y IALAY SA OFFERTORY PROCESSION NG MISA ANG ATING MGA LOVE OFFERING.    ANG BUKAS-PALAD SA DIYOS AY PINAGPAPALA NIYANG LUBOS.  SALAMAT PO.

SCHEDULE OF LITURGICAL SERVICES
HOLY MASS:

SUNDAYS        6:00 AM         

8:00 AM         10:00 AM
4:00 PM           5:00 PM

6:30 PM

MONDAYS    6:00 PM

TUESDAYS
    6:00 PM

WEDNESDAYS
   6:00 AM and 6:00PM

followed by Perpetual Help Novena

THURSDAYS
    6:00 PM

FRIDAYS          6:00 PM

followed by Sto. Tomas Devotion

1st FRIDAYS     6:00 PM

followed by Holy Hour and Parish Recollection                      

SATURDAYS    6:00 AM and
5:30 PM ANTICIPATED MASS

PANALANGIN NG PAROKYA NI STO. TOMAS DE VILLANUEVA

 

AMANG MAPAGMAHAL

TUNGHAYAN MO PO AT KAAWAAN

ANG IYONG MGA ANAK

SA DELA PAZ AT SANTOLAN

NA BUMUBUO SA PAROKYA

NI STO TOMAS DE VILLANUEVA.

NAWAY MAG-UMAPAW

ANG PAGKAKAISA, PAGMAMAHAL

AT PAGLILINGKOD SA AMING LAHAT

KAUGNAY NG AMING OBISPO, KURA PAROKO

AT MGA PARING LINGKOD.

MARANASAN NAWA NG BAWAT

PAMILYA AT PAMAYANAN

ANG IYONG PAGGABAY AT

PAGPAPALANG MATERYAL AT ESPIRITWAL.

ITAGUYOD NAWA NAMIN

ANG MISYON NG SIMBAHAN

NA MAY MALASAKIT SA AMING KAPWA

AT TUNAY NA PAGBIBIGAYAN.

SALAMAT PO SA PAROKYA

NAMING ITO NA SIYANG

TAHANAN NG AMING PUSO

AT BUONG PAGKATAO.

SA PAMAMAGITAN NI KRISTO

KASAMA NG ESPIRITU SANTO

MAGPASAWALANG HANGGAN.  AMEN.

STO. TOMAS DE VILLANUEVA,

IPANALANGIN MO KAMI.  

Facebook Share

Share on facebook

Facebook Page

Who's Online

We have 6 guests online